• Home
  • Asta 171
  • 16 Lydia Stater (10, 47 g), 561-546 BC, Kroisos, Sardeis. Av: ...
<< Lotto 15 - Ionia Phocaea, ...   Lotto 17 - Lydia Stater ... >>