<< Lot 1249 - Bavaria 10 ...   Lot 1251 - Bavaria 20 ... >>