<< Lot 1239 - Bavaria 10 ...   Lot 1241 - Bavaria 5 ... >>