<< Lot 853 - Bavaria 20 ...   Lot 855 - Hamburg 5 ... >>