<< Lot 822 - Bavaria 20 ...   Lot 824 - Hamburg 5 ... >>