<< Lot 1246 - Bavaria 10 ...   Lot 1248 - Bavaria 20 ... >>