<< Lot 2269 - Bavaria 10 ...   Lot 2271 - Hamburg 20 ... >>